Booking

GÅ TIL BOOKING

Klubben gjør deg oppmerksom på følgende før du booker fly:

Manglende avbooking kan medføre gebyr iht. Klubbhåndboka pkt. 10.2.2 (kr 300).

Reservebooking kan være fornuftig. Ser du at andre kan ha nytten av en telefon fra deg når du avbooker flyet, tar du denne telefonen eller sender en SMS.

3.2 BOOKINGREGLER fra KLUBBHÅNDBOKA

3.2.1 BOOKING
Klubbens hovedintensjon er at flyene i størst mulig grad er tilgjengelig på hjemmebasen, og dermed best tilgjengelig for flest medlemmer. Spesielt er dette viktig i de mest aktive av årets flybare måneder. Av den grunn oppfordres det derfor til at planlagte langturer ikke overstiger 14 dager borte fra hjemmebasen. Booking av klubbens fly foretas via klubbens internettbaserte bookingsystem. Dette kan brukes både lokalt i klubbhuset ved en egen terminal, samt via internett. Enhver booking skal inneholde plan for turen/intensjon, samt kontakttelefon/nummer.
Medlemmer som er sperret i bookingsystemet har pr. definisjon flyforbud i Tromsø Flyklubb.
3.2.2 OPPMØTE
Medlem som har booket fly skal senest 15 minutter før booket tid inntrer, tilkjennegi at bookingen aktes benyttet. Dette gjøres fortrinnsvis ved personlig oppmøte i klubblokalene. Om så ikke blir gjort, kan booket tid fritt benyttes av andre. Dersom det ikke møtes frem til booking kan medlemmer legge rapport til kasserer, som så kan ilegge gebyr for manglende avbooking (se neste avsnitt ). Rapport bør inneholde følgende informasjon; navn på den som rapporterer, navn på den som har booket, flyregistrering, tidspunkt og periode for booking, tidspunkt for rapporten.
3.2.3 AVBOOKING
All booking som ikke skal benyttes SKAL avbookes. Dette gjelder uavhengig av værforholdene, da de fleste tolker værforholdene forskjellig og vil ha sine egne minima. Avbooking bør foretas dagen før flyging med mindre spesielle forhold medfører sen avbooking, dog ikke seinere enn bookingens starttidspunkt. Blir flyturen kortere enn booket periode skal også resterende tid avbookes. Manglende avbooking vil kunne medføre gebyr (se kapittel 10 nedenfor), og ved stadig gjentagelse og/eller i grovere tilfeller, vil kunne medføre sperring i bookingsystemet og dermed til bruk av klubbens fly.

“Happy flying” og fly mye. Klubben trenger deg i lufta!
GÅ TIL BOOKING