Medlemskategorier

Medlemskategorier

Seniormedlemmer

 

Seniormedlem er man fra det året man fyller 26 år.  Seniormedlemmer i modellflyklubber betaler en noe lavere forbundskontingent. Seksjonenes fagblader er obligatoriske for alle seniormedlemmer.

 

Familiemedlemmer Familiemedlemskap er et tilbud til ektefelle eller samboer, eventuelt voksne barn, som er 26 år eller eldre og bor på samme adresse som et seniormedlem. Familiemedlemmer har en lavere kontingentsats. Familiemedlemmer mottar normalt ikke fagblader.

Bofelleskap/kollektiv kvalifiserer ikke til familiemedlemskap.

 

Juniormedlemmer

 

Juniormedlem er man fra det året man fyller 20 år og til og med 25 år. Kontingenten for juniorer er lavere enn for senior. Denne medlemskategorien ivaretar ønsket om lavere kontingentsatser for militære i førstegangstjeneste og studenter. Fagblader er obligatoriske.

 

Ungdomsmedlemmer Ungdomsmedlem er man fra det året man fyller 13 år og til og med19 år. Fagblader er obligatoriske. Ungdomsmedlemmer betaler en lavere kontingent enn seniorer og juniorer.

 

Barnemedlemmer Barnemedlem er man til og med det året man fyller 12 år. Barn mottar normalt ikke fagbladene. Det må det anmodes spesielt om. Barn betaler en lav kontingentsats.

 

Pensjonistmedlemmer Pensjonistmedlemskap gjelder fra og med det året man fyller 67 år.  Medlemskapet vil automatisk bli omgjort til pensjonistmedlemskap dersom NLF har fått oppgitt fødselsdata. Medlemskategorien gjelder også for uførepensjonerte med 100 % uførepensjon. Pensjonistmedlemmer betaler en lavere kontingent enn seniorer. Gjelder også for uførepensjonerte med 100% uførepensjon. Fagblader er obligatoriske.

 

Spesialmedlemmer Dette er medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter som f.eks. tandemelever, kroppsfykere og passasjerer ved snittflyging. Medlemskapet har gyldighet ut det kalenderåret innmeldingen skjer. Spesialmedlemmer betaler en lav kontingentsats og mottar ikke fagblader.

 

Støttemedlemmer Medlemmer som ikke selv er aktive utøvere av flyging eller luftsport. De deltar på møter med stemme- og talerett i likhet med andre medlemmer og de kan ha tillitsverv.  Støttemedlemmer betaler en lav kontingentsats og mottar ikke fagblader.

 

Fagblader Samtlige seksjoner i NLF med unntak av ballongseksjonen har fagblader (papir eller nettutgave) som er en del av medlemskapet.

Den årlige kontingenten til NLF, fagseksjon, eventuell bladkontingent, samt den lokale klubbkontingenten forfaller til betaling 31. januar hvert år. Blader som er en del av medlemsforholdet ettersendes ikke hvis kontingenten betales etter forfall, med unntak av den første bladutgivelsen i året, denne sendes ut selv om kontingenten ikke er betalt.

Ved nyinnmelding i NLF og klubb i løpet av året, så ettersendes ikke blader.

Noen fagseksjoner kan tilby å «ettersende» den eller de utgivelser man ikke har mottatt som en PDF-fil, dette gjelder også ved nyinnmeldinger (på forespørsel, til respektive fagkontakt i NLF).