Bli medlem

Bli medlem i Tromsø Flyklubb

Alle medlemskap følger kalenderåret. Innmeldinger fram til og med 31. oktober betaler full kontingentsats for inneværende år. Ved innmelding etter 1. november betales derimot kontingent for det påfølgende kalenderår.

——–> Gå direkte til innmeldingsskjema

Innmelding kan gjøres i Min idrett ved å trykke på lenken over. Så snart innmelding er godkjent av klubben, vil du få tilsendt epost med kontingentkrav som kan betales i Min idrett.

Alle medlemmer av klubber tilsluttet NLF betaler all kontingent samlet direkte til forbundet. Kontingenten gjelder ut inneværende kalenderår. Kontingentkrav for nytt kalenderår sendes alle medlemmer i begynnelsen av januar måned og forfaller til betaling den 31. januar. Ved innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgende kalenderår.

Medlemskategorier

Følgende medlemskategorier gjelder:
a) Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år)
b) Familiemedlemmer (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem).
c) Juniormedlemmer (f.o.m det året en fyller 20 år t.o.m 25 år)
d) Ungdomsmedlemmer (f.o.m det året en fyller 13 år t.o.m 19 år)
e) Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
f) Pensjonistmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 67 år)
g) Spesialmedlemmer (medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter)
h) Støttemedlemmer (klubbenes støttemedlemmer)

Forklaring på de enkelte medlemskategorier

Om medlemskap og kontingent

Den samlede kontingent ett medlem skal betale består av:
a) forbundskontingent til NLF-sentralt, som fastsettes av Luftsportstinget
b) seksjonskontingent til din fagseksjon, som fastsettes av seksjonsmøtet og
c) klubbkontingent til Tromsø Flyklubb, som fastsettes årlig av klubbens årsmøte.

Kontingentens størrelse varierer meget avhengig av medlemskategori. Dersom du ønsker å vite kontingentens størrelse kan du ta kontakt med medlemsservice hos NLF på telefon 23 01 04 50 eller på e-post

I noen tilfeller betales det abonnement for obligatoriske fagblader i henhold til vedtak på angjeldende seksjonsårsmøte. (“Flynytt” – motorflygere og sportsflygere, “Fritt fall” – fallskjermhoppere, “Seilflysport” – seilflygere, “Fri Flukt” – hang-, para- og speedgliding, og “Modellflyinformasjon” – modellflygere).

Gyldig medlemskap

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at kontingentkrav er betalt innen fristen (31. januar hvert år). Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen kan du ikke lengre delta i aktivitet i klubben (delta i konkurranser eller benytte klubbens fly og/eller anlegg), du har ikke stemmerett på klubbens møter og du kan ikke representere klubben i konkurranser eller møter i overordnede organisasjonsledd.

Medlemskap i flere klubber

Det er anledning til å være medlem i flere klubber tilsluttet NLF samtidig. I slike tilfeller betales forbundskontingent og kontingent til samme fagseksjon bare en gang. Lokal klubbkontingent må betales for hver ny klubb. En som er medlem i flere klubber, er likeverdig medlem i alle de klubber som det er betalt kontingent til. Ett medlem kan imidlertid kun representere en klubb i konkurranser og ved møter i overordnede organisasjonsledd.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig, og gjelder fra utløpet av kalenderåret. Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent for inneværende kalenderåret blir automatisk strøket av medlemslister pr. 31. desember. Vær oppmerksom på at i et slikt tilfelle har medlemskapet ikke vært gyldig etter 31. januar!

Antidoping

Vi gjør oppmerksom på at som medlem i en NLF-tilsluttet klubb og utøver av en luftsportsaktivitet, er du underlagt NLF og Norges idrettsforbunds antidopingbestemmelser. Les mer om antidoping her.

Personvern og informasjonsplikt

Som medlem vil du motta obligatorisk informasjon fra NLF i medlemsblad (enkelte kategorier unntatt, se over) samt pr. e-post. NLF plikter å formidle obligatorisk informasjon til medlemmer og tillitsvalgte fra blant andre Norges idrettsforbund, Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet, Antidoping Norge m.fl. I tillegg vil alle medlemmer motta informasjon fra sin klubb. Tillitsvalgte i klubben vil motta obligatorisk informasjon fra Norges idrettsforbund sentralt, fra NLF og fra idrettskretsen. Det er ikke anledning for enkeltmedlemmer til å reservere seg fra å motta slik informasjon.